Пожаловаться

عزت ملی چگونه به دست می‌آید؟
ممكن است تصور شود که ایستادگی یک ملت در برابر نفوذ بیگانگان، موجب انزوای او می‌شود، اما در حقیقت، این مقاومت عزت ملی او را تقویت می‌کند. همچنان باید توجه داشت رابطه با كشورهاي همسايه، گرهی از کار ملتی که خودش نتوان