Пожаловаться

عزت ملی چگونه به دست می‌آید؟
ممكن است تصور شود که ایستادگی یک ملت در برابر نفوذ بیگانگان، موجب انزوای او می‌شود، اما در حقیقت، این مقاومت عزت ملی او را تقویت می‌کند. همچنان باید توجه داشت رابطه با كشورهاي همسايه، گرهی از کار ملتی که خودش نتواند دردهای خود را علاج کند، باز نمی‌کند.
در طول چل سال اخیر، كشورهاي همسايه تا حد امكان ملت ما را تحقیر کردند. مردم هم باور کرده بودند که قابلیت و لیاقت کارهای بزرگ نظیر سازندگی کشور را ندارند و ابتکاری از آن‌ها ساخته نیست. چنین القا شده بود که دیگران باید بر ملت افغانستان آقایی کنند. بنابراین روح غرور و افتخار ملی در میان مردم از بین رفته بود. اما رييس جمهور فعلي در پنج سال اخير مجدداً این روحیه را در ملت ما بیدار و زنده کردند.